Training of the Trainers

รายละเอียด

เพียง 3 ขั้นตอนการ download

  1. เปิด application line [Add Friends] ในส่วนล่างของหน้าจอ เลือกแตะเมนู [Friends] เพื่อแตะไอคอน Add Friends จากนั้น ให้เลือกแตะที่รายการ [QR Code]
  2. ตัวอ่าน QR Code แสดงบนหน้าจอ สแกน QR Code ผ่านทางกล้องของตัวเครื่อง
  3. เริ่มทำการสแกน  จัดวางคิวอาร์โค้ดของหนังสือที่ต้องการ ให้อยู่ในบริเวณกรอบ จากนั้น QR Code Reader จะทำเริ่มแสกน และแสดงหนังสือ ต่อมาแตะที่ปุ่ม [Add] เพื่อเพิ่มหรือ download หนังสือและ save ตามที่ต้องการ