การฝึกอบรมเครือข่ายทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 และการฝึกอบรมระยะกลาง สำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน (Clinical Palliative Care for Community Nurses, 4 weeks) ระหว่างวันที่ 7 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจันผา ชั้น 2 โรงแรมเวียงลคอรลำปาง จังหวัดลำปาง

การฝึกอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน
ในการอบรม “Clinical Palliative Care for  
Community Nurses”

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1. พัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน
2. พัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง
3. เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการในปีพศ. 2561

พื้นที่ดำเนินการเขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561

กิจกรรมการดำเนินงาน

  1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินการ
  2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่แพทย์และพยาบาล โดยการอบรมภาคทฤษฎีระยะเวลา 1 สัปดาห์
  3. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่พยาบาลดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์แล้ว โดยการฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นแม่ข่าย โดยโรงพยาบาลที่จะทำการฝึกภาคปฏิบัติจะต้องมีแพทย์ที่ผ่านการอบรม Basic Certificate Course in Palliative Medicine ระยะเวลา 8 สัปดาห์ของศูนย์การุณรักษ์ และมีพยาบาลดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองที่ผ่านการอบรมการดูแลประคับประคองหลักสูตร 4 เดือนของสภาพยาบาล หรือหลักสูตร 6 สัปดาห์ของศูนย์การุณรักษ์และทำงานเต็มเวลา

4.ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดเครือข่ายหลังสิ้นสุดการอบรม

 

  • Date พฤษภาคม 10, 2018
  • Tags