โครงการอบรมวิชาการ

กำหนดการอบรมวิชาการ
strong>How to set Palliative care program in your hospital รายละเอียด Click!!)

ลำดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วดป.

ระยะ

เวลา

จำนวนที่รับ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

1. How to set PC program in your hospital 1/61 Finished 18-22 ธค 60 1 สัปดาห์

40 คน (แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน/รพ.)

ทีม PC รพจ

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 How to set PC program in your hospital 2/61 12-16 มีค 61 1 สัปดาห์

40 คน

ทีม PC ของโรงพยาบาลระดับจังหวัด

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 How to set PC program in your hospital 3/61 23-27 เมย 61 1 สัปดาห์

40 คน

ทีม PC ของโรงพยาบาลระดับชุมชน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 How to set PC program in your hospital 4/61 14-18 พค 61 1 สัปดาห์

40 คน

ทีม PC ของโรงพยาบาลระดับชุมชน

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดการอบรมวิชาการ
Clinical Palliative care for community nurses
(รายละเอียด Click!!)

ลำดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วดป.

ระยะ

เวลา

จำนวนที่รับ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

1. Clinical PC for Community Nurses (Theory) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-9 กพ 61

1 สัปดาห์

250 คน

พยาบาลศูนย์ PC รพช.เขต 7,8,9,10 (อบรมภาคปฏิบัติต่ออีก 3 สัปดาห์ที่รพ.แม่ข่าย) แพทย์เข้าเฉพาะทฤษฎี

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 Clinical PC for Srinagarind nurses IV (Theory & practice) 5–28 กพ 61

4 สัปดาห์

15 คน

PCT PC รพ.ศรีนครินทร์

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Clinical PC for Community Nurses (Theory) ภาคเหนือครั้งที่ 1 30เมย–4พค 61

1 สัปดาห์

250 คน

พยาบาลศูนย์ PC รพช. เขต 1,2 (อบรมภาคปฏิบัติต่ออีก 3 สัปดาห์ที่รพ.แม่ข่าย) แพทย์เข้าเฉพาะทฤษฎี

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Clinical PC for Community Nurses (Theory) ภาคใต้ครั้งที่ 1 4-8 มิย 61

1 สัปดาห์

250 คน

พยาบาลศูนย์ PC รพช. เขต 11,12 (อบรมภาคปฏิบัติต่ออีก 3 สัปดาห์ที่รพ.แม่ข่าย) แพทย์เข้าเฉพาะทฤษฎี

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 Clinical PC for Community Nurses (Theory) ภาคเหนือครั้งที่ 2 2-6 กค 61 1 สัปดาห์

250 คน

พยาบาลศูนย์ PC รพช. เขต 1,2 (อบรมภาคปฏิบัติต่ออีก 3 สัปดาห์ที่รพ.แม่ข่าย) แพทย์เข้าเฉพาะทฤษฎี ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 Clinical PC for Community Nurses (Theory) ภาคใต้ครั้งที่ 2 6-10 สค 61

1 สัปดาห์

250 คน

พยาบาลศูนย์ PC รพช. เขต 11,12 (อบรมภาคปฏิบัติต่ออีก 3 สัปดาห์ที่รพ.แม่ข่าย) แพทย์เข้าเฉพาะทฤษฎี

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดการอบรมวิชาการ
Certificate in Palliative Care (Mid-career training)
(รายละเอียด Click!!)

ลำดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วดป.

ระยะ

เวลา

จำนวนที่รับ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

1. Certificate Palliative Care.
Intensive course 1
19-23 มีค 61 1 สัปดาห์

20 คน

แพทย์โครงการ Cert Palliative Care
(Mid-career training ระยะเวลา 1 ปี)

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 Certificate Palliative Care.
Intensive course II
21-25พค 61 1 สัปดาห์

20 คน

แพทย์โครงการ Cert Palliative Care

(Mid-career training ระยะเวลา 1 ปี)

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 Certificate Palliative Care.
Intensive course III
16-20 กค 61 1 สัปดาห์

20 คน

แพทย์โครงการ Cert Palliative Care
(Mid-career training ระยะเวลา 1 ปี)
ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Certificate Palliative Care.
Intensive course IV
17-21 กย 61 1 สัปดาห์

20 คน

แพทย์โครงการ Cert Palliative Care
(Mid-career training ระยะเวลา 1 ปี)

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 Certificate Palliative Care
One-month practicum
1-31 ตค 61 1 เดือน

20 คน

แพทย์โครงการ Cert Palliative Care
(Mid-career training ระยะเวลา 1 ปี)

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น


Workshop วิทยากรต่างประเทศ
(รายละเอียด Click!!)

ลำดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วดป.

ระยะ

เวลา

จำนวนที่รับ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

1 WS1: Quality Assessment in Palliative Care
Dr. Patricia Neo, Singapore.
8 กพ 61

1 วัน

ไม่จำกัดจำนวน

ผู้ทำงานด้าน Palliative Care

เสียค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
2 WS2: Palliative Care in Elderly
Dr. Angle Lee, Singapore
22-23 มีค 61

2 วัน

ไม่จำกัดจำนวน

แพทย์/พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ/PC

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
3 WS3: TOT for carers in PC
Dr. Suresh Kumar, India
9-10 เมย 61

2 วัน

50 คน

แพทย์พยาบาลผู้ทำงานด้าน PC

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
4 WS4: Palliative Care in critical care settings. Dr. Theresa Jacques, Australia. 21-22พค 61

2 วัน

ไม่จำกัดจำนวน

แพทย์/พยาบาลทำงานด้าน Critical Care/PC

 

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
5 WS5: Palliative Care in ESRD
Dr. Frank Brennan, Australia. Jenny Burman,  Australia
16-17 กค 61

2 วัน

ไม่จำกัดจำนวน

แพทย์/พยาบาลโรคไต/PC

เสียค่าลงทะเบียนแพทย์ 3000 บาทพยาบาล 2500 บาท
6 WS6: Management of difficult symptoms in Palliative care.
Dr. Ednin Hamzah, Malaysia
Dr. Ghauri Gaggrawal, Australia
Dr. Jan Maree Davis, Australia.
17-18 กย 61

2 วัน

ไม่จำกัดจำนวน

แพทย์/พยาบาลทำงานด้าน

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท


การอบรมสำหรับแพทย์
(รายละเอียด Click!!)

ลำดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

วดป.

ระยะ

เวลา

จำนวนที่รับ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ค่าลงทะเบียน

1. Basic Certificate Course in Palliative Medicine I (Finished) 8มค–28กพ61

8 สัปดาห์

15 คน

แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง

 

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 Pain and Palliative Care for Doctors I (Finished) 8-10 มค 61

3 วัน

แพทย์ทั่วไป

แพทย์รพจ. รพช. ไม่จำกัดจำนวน

เสียค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3 Advance Course in Palliative Care I (Finished) 11-12 มค 61

2 วัน

แพทย์ทั่วไป

แพทย์รพจ. รพช. ไม่จำกัดจำนวน

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
4. Basic Certificate Course in Palliative Medicine II 27สค–19ตค61

8 สัปดาห์

15 คน

แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง

 

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
งบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 Pain and Palliative Care for Doctors II 27-29 สค 61 3 วัน แพทย์ทั่วไป

แพทย์รพจ. รพช. ไม่จำกัดจำนวน

เสียค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
6 Advance Course in Palliative Care II 30-31สค 61 2 วัน

แพทย์ทั่วไป

แพทย์รพจ. รพช. ไม่จำกัดจำนวน

เสียค่าลงทะเบียน 2,000 บาท