ศูนย์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจัดตั้งเป็นหน่วยชื่อการุณรักษ์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 17 อาคารศรีนครินทราบรมราชานุสรณ์ ในเบื้องต้นคณะแพทย์ได้ให้ รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นหัวหน้าหน่วยใช้เวลาทำงานในหน่วยฯ ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ทำงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รวมถึงงานบริการพยาบาลได้จัดสรรพยาบาล 2 คนให้มาทำงานในหน่วยฯ

      หน่วยการุณรักษ์ได้เริ่มเปิดรับปรึกษาผู้ป่วยเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2553  ผลการดำเนินงานพบมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามารับการปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศการุณรักษ์ มีสำนักงานที่ชั้น 18 อาคารศรีนครินทราบรมราชานุสรณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์การุณรักษ์เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นเลิศในประเทศไทย ทั้งระบบบริการ วิชาการและวิจัย

พันธกิจ (Mission)

  • ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว
  • เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและเป็นแม่ข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
  • วิจัยองค์ความรู้และระบบบริการด้าน Palliative care