รศ.พญ. ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล
หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์

รศ.พญ. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ

อ.นพ.อรรถกร  รักษาสัตย์

อ.พญ.ฟ้างาม  เจริญผล

พยาบาลวิชาชีพ

นางปาริชาติ เพียสุพรรณ์

นางสาวเฉลิมศรี สรสิทธิ์

นางรัตนาภรณ์ ศิริเกต

นางณัฐชญา บัวละคร

นางสาวแพงพรรณ ศรีบุญลือ

นางสาววริศยา แก่นนาคำ

นางสาวชุติมา  เทียนทอง

เจ้าหน้าที่ศูนย์

นางกนกพร เฉิดดิลก

นางสายใจ  เพ็งธรรม
(พนักงานการแพทย์)